Financiën

FINANCIËLE VERANTWOORDING

De basiskosten voor de Stichting zijn die voor ontwikkeling en uitvoering van de evenementen. De bestuurskosten bestaan hoogstens uit representatiekosten. Het bestuur is verder onbezoldigd. De organisatiekosten bestaan uit eigen kantoorkosten en administratiekantoor, o.a. voor het opstellen van de jaarrekening, en kosten voor ingehuurde projectleiding en fondsenwerving.

De kosten per geïnitieerd evenement worden afzonderlijk per evenement gecalculeerd en in een projectbegroting opgenomen. De begroting 2023 is derhalve een basisbegroting en is de basis voor de financiële opzet en uitvoering van de jaarlijkse evenementen. Aanpassingen volgen uit de financiële voorwaarden van de artistieke deelnemers aan de evenementen.

De financiële verantwoording gaat over ten minste het laatste boekjaar en bestaat uit:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

De boekjaren van Waterbei lopen van 1 januari tot en met 31 december. De financiële verantwoording van het betreffende boekjaar wordt uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar op de website van Waterbei gepubliceerd.